Wednesday, 21 November 2007

Our new sweetheart


Here is our new familymember and my new sweethart, Pippi. She is an Irish softcoated Wheaten Terrier. She is adoreable, of course... We went to the very south of Sweden on monday to collect her. 5 1/2 hour in the car each way. It was a very long day. Pippi was exeplary in the car. No sounds at all and no vomiting. When we came home she was almost immediately put into her sleeping-cage in our bedroom, next to our Riesenschnauzer, Emma. And I can hardly belive it, she slept all night! A wonderful puppy.

Her er vårt nye familiemedlem og min nye hjerteknuser, Pippi. Hun er en Irish Softcoated Wheaten Terrier. Hun er fortryllende, selvfølgelig.... Vi reiste til Sjøbo i Skåne for å hente henne. 5 1/2 time i bilen hver vei. Det ble en veldig lang dag. Pippi oppførte seg eksemplarisk i bilen. Ingen piping eller bilsyke. Når vi vel var hjemme, bar det nesten med en gang inn i soveburet på soverommet vårt, ved siden av Riesenschnauzeren vår, Emma. Og jeg kan nesten ikke tro det, men hun sov hele natta! En fantastisk valp.

Wednesday, 7 November 2007

Coming along


The portrait of the boys are taking shape. I still think it's difficult to "see" the finished result according to how it will look after threadpainting. But I hope it will come with more experience. It's after all only the second portrait I'm making. I'm now waiting for some fabrics from the US. I have ordered fabric for Andreas' hair, his sweater and the curtains. Hope it soon arrives.

Portrettet av guttene begynner å ta form. Jeg synes fortsatt det er vanskelig å "se" det ferdige resultatet med hensyn til hvordan det vil se ut etter at det er sydd. Men jeg håper det vil hjelpe med mer erfaring. Det er tross alt bare det andre portrettet jeg lager.
Nå går jeg og venter på stoff fra USA. Har bestilt stoff til håret til Andreas, genseren hans og gardiner. Håper det kommer snart

Tuesday, 23 October 2007

Andreas


Andreas' face is finished so far. I think. It will possibly be some small changes when hair, clothes and background is in place. The reason why I'm satisfied now is thanks to my daughter (Andreas' mother). She came into the studio and wondered if I had managed to get him right at the first attempt this time and she asked: You are not dissatisfied now!? It will definitly change when the treadpainting comes on.

Så er ansiktet til Andreas ferdig. Tror jeg. Det er mulig det blir noen små forandringer etterhvert som hår, klær og bakgrunn kommer på. Grunnen til at jeg er fornøyd nå, er mest takket være dattera mi (mamma'n til Andreas) Hun kom inn og lurte på om jeg hadde fått det til med en gang denne gangen og spurte: Du er vel ikke misfornøyd nå!? Det vil jo uansett bli forandringer når detaljene kommer på plass med tråd.

Monday, 15 October 2007

Andreas and Viktor

Now my next project is in progress, a portrait of my two grandsons, Andreas and Viktor. The picture is taken in their home. Since this is a very good every-day picture of them, I plan to make the background as in the photo.


I have dyed some new flesh toned fabrics, but again I wish I had more tones. I will have to use some bought fabrics, too.


This time it started much easier since I have learned what to watch out for in the beginning. The most importent part is the eyes, and I feel I have caught them this time. Already I have changed one piece three times and another four times. But that's how it works.
Så er det neste prosjektet mitt igang, et portrett av mine to barnebarn, Andreas og Viktor. Bildet er tatt hjemme hos dem. Siden det er et veldig godt hverdagsbilde av dem, så planlegger jeg å lage bakgrunnen som den er på bildet.

Jeg har farget en del nye stoff til ansiktene, men allikevel skulle jeg ønske jeg hadde flere toner. Jeg må bruke noen butikkstoffer også.

Denne gangen gikk starten mye lettere ettersom jeg har lært hva jeg må passe på når jeg begynner. Det absolutt viktigste er øynene og jeg føler at jeg har fanget dem denne gangen. Allerede har jeg byttet ut en bit tre ganger og en annen fire. Men det er slik det er.

Monday, 8 October 2007

The portrait of Mina is finished


Finally Mina's portrait is finished. The last step was to add batting, backing, frame, hanging and label.
I have used two layers of flanel as batting. It worked out great and gave just the softness the portrait needed without filling too much.
As backing I used the same fabric as the background.
I doubted a lot about how to make the frame and tried out several different fabrics and colors. At last I ended up with doing a frame of the background fabric only with a narrow stripe of a lighter, mottled green fabric against the portrait.
Everything is quilted with invisible thread.
It has been an excting and challenging project, but I'm already on to my next. It will be a portrait of my two grandsons Andreas and Viktor.
If anyone would like to do anything similar, I can racommend the online class Realistic Portraits in Fabric at Quilt University or Marilyn Belford's book Portraits for fabric lovers.


Endelig er Mina's portrett ferdig. Det siste trinnet besto av vatt, bakstykke, ramme, oppheng og merkelapp.
Som vatt har jeg brukt to lag med flanell. Det fungerte helt topp og ga akkurat den mykheten bildet trengte uten å fylle opp for mye.
Som bakstykke har jeg brukt samme stoff som bakgrunnen.
Jeg var lenge i tvil om hvordan jeg skulle lage rammen og prøvde med flere forskjellige stoffer og farger. Til slutt endte jeg opp med en ramme av samme stoff som bakgrunnen bare med en smal stripe av et lysere, melert grønt stoff inn mot bildet.
Alt ble quiltet med usynlig tråd.
Dette har vært et spennende og utfordrende prosjekt, men jeg er allerede i gang med neste. Det blir et portrett av mine to barnebarn Andreas og Viktor.
Dersom noen skulle ha lyst til å lage noe tilsvarende, kan jeg på det varmeste anbefale det nettbaserte kurset Realistic Portraits in Fabric eller Marilyn Belford's bok Portrait for fabric lovers.
Wednesday, 19 September 2007

Threadpainting

Now the threadpainting of Mina is finished. It was as difficult and scary as I thought it would be. The most difficult was the eyes. I used a whole day to finish them. It's much easier to paint with a brush and paint than with thread and a sewing machine. It's so easy to get one wrong stich and it ruins a lot. It's also difficult to see the whole picture when you work so close to the fabric. Everything looks differen from a distance.
I'm quite pleased with the outcome and Marilyn Belford was very pleased, too. Just enough threadpainting.
Now I'm waiting for the last lesson about quilting and hanging. Meanwhile I've just started on my next project - a portrait of my grandsons Andreas and Viktor. Then I'll see how I manage to do without Marilyn's guidance.

Så er "trådmalingen" av Mina ferdig. Det var like vanskelig og skremmende som jeg hadde forventet. Det absolutt vanskeligste var øynene. Jeg brukte en hel dag på å få de ferdig. Det er mye enklere å male med pensel og maling enn med symaskin og tråd. Det er så fort gjort at ett sting blir feil og ødelegger mye. Det er også vanskelig å se helheten når man jobber så tett på stoffet. Alt ser helt annerledes ut på avstand.
Jeg er ganske fornøyd med resultatet og Marilyn Belford var også veldig fornøyd med det. Akkurat passe trådmaling.
Nå venter jeg på siste leksjonen om quilting og oppheng. I mellomtiden har jeg så smått begynt på mitt neste prosjekt - et portrett av mine barnebarn Andreas og Viktor. Så får vi se hvordan jeg greier meg ut Marilyn's veiledning.

Tuesday, 11 September 2007

All fabric in place


All the fabric is in place on Mina's portrait! A picture is sent to the class' Discussion Forum and I've recieved a very good judgement on it (it's in the end of this message).

So now's the time for threadpainting with my sewing machine. Maybe the most scary step in the process because I'm terrified of ruin what I'v achieved so far.


Så er alt stoffet på plass på portrettet av Mina! Bildet er sendt til diskusjonsforumet vi har på kurset og jeg har fått kjempefin kritikk tilbake (den står helt tol slutt i dette innlegget).

Nå er det tid for "trådmaling" med symaskinen. Det er kanskje den mest skremmende prosessen fordi jeg er redd for å ødelegge det jeg hittil har fått til.
Subject: Re: Done G 3? Posted By: Marilyn Belford Date:
Thu Sep 6
Stunning! Every ounce of her is perfect. It is exactly like her. The skin tones are just right, and I like her hair very much, with those delicate wisps and the two ribbons on the top. The color for the hair is fine. And, yes, threadpainting WILL make her live.
The highlights in eyes are so small that it is best to threadpaint them in, usually with white, or off-white thread, using a "Fix" stitch. Or a tiny zigzag that doesn't move forward much if at all.
the background does exactly what you wanted and the color is definitely complimentary to her.
Absolutely! Iron it all into permanence. When it is on the ironing board, make sure all the pieces are in their proper position.

Monday, 3 September 2007

It starts to look like Mina!

At last Mina is starting to look like herself on the muslin! I think this is the some of the most difficult I have ever done. I started with a mixture of courage and anxiety, but trusted our teaher that it was possible to do. The first problem was fabric. I thought the fabric I had dyed looked good, but when they came on the design wall they were either too blueish or too yellow. Then down to the basement to dye som new. They turned out a mixture of the two previous. They looked much better, but not all good. I have checked all the Norvegian webshops who sell quilting fabrics, but no one had anything I could use.And to order from England or US will take too long because of the customs clearance. So I had to manage with what I had. A face grew up, but absolutely not Mina!
Then it was to start over again. A new posterizing and tranfering a new drawing to the muskin. The result was a little better this time, but still not Mina. Pictures was sent to the Discussion Forum and a replay came: Not all wrong, but...
Another round. At last I got a posterizing that showed her eyes, nose and mouth very good. And this time I concentrated on getting the eyes rigt from the beginning. Layer on layer, fabric on and off. Fortunately we use Steam-a-Seam 2 lite, which is a double stick fusible web and may be put on and taken off again innumerable times. It wouldn't be permanent before it is ironed.
The next was the nose. It was quit accurate after a while, too. A problem area was the shadows on the sides of her face. the fabric liiked good at my desk, but was far too dark when it came up aside the other fabrics on my design wall. The forth attempt succeded! When the mouth finally got in place, Mina turned up. The colors on the pictures are not good. The forehead is not so strong peach and the fabric besides are darker.
It has been a lot of pattern drawing and cutting to get this together. I think I have five complete faces in small pieces where the color was wrong!
No I'm waiting for a new delivery of Stem-a-Seam to be able to continue. Chanllenging, but fun!


Endelig begynner Mina å ligne seg selv på lerretet! Jeg tror dette er noe av det vanskeligste jeg har gjort. Jeg startet med en blanding av friskt mot og frykt, men stolte på læreren som sa at det var mulig å lage dette. Det første problemet var stoff. Jeg syntes stoffene jeg hadde farget så bra ut, men når de kom opp på designveggen var de enten for blå eller for gule. Så ned i kjelleren igjen for å farge nye. De ble en blanding mellom de to første jeg laget. Og så mye bedre ut, men ikke helt bra. Jeg har sjekket ut alle norske nettbutikker som selger quiltestoffer, men ingen av de hadde noe som kunne brukes. Og det ville ta for lang tid å bestille fra England eller USA fordi de må gjennom tollen. Så jeg måtte greie meg med det jeg hadde. Et ansikt vokste fram, men det så absolutt ikke ut som Mina!
Så var det å starte på nytt. En ny posterisering på datamaskinen og en ny tegning overført til lerret. Resultatet var litt bedre denne gangen, men fortsatt ikke Mina. Bilder ble sendt til diskusjonsforumet og svar kom tilbake: Ikke helt galt, men...
Så var det ny runde. Til slutt fikk jeg fram en posterisering som gjenga både øyne, nese og munn veldig bra. Denne gangen konsentrerte jeg meg om å få til øynene riktig først. Det ble lag på lag, sette stofff på og ta av. Heldigvis bruker vi Steam-a-Seam 2 lite, som er en tynn vev som kleber på begge sider og kan tas av og på utallige ganger. Det blir ikke permanent før den strykes.
Det neste var nesa. Den ble etterhver ganske nøyaktig, den også. Et problemområde var skyggene på siden av ansiktet. Stoffet så bra ut på benken, men så snart det kom opp og ved siden av det andre stoffet, var det altfor mørkt. På 4. forsøk lyktes det! Og når munnen endelig kom på i riktig fasong og farge så dukket Mina opp. Fargene på bildene er ikke helt riktig. Det er mer lys fersken i panna og stoffet inntil er mørkere.
Det har blitt mye tegning av mønster og klipping for å få dette til. Jeg tror jeg har fem hele ansikter i små biter hvor fargen var feil!
Nå venter jeg på ny forsyning av Steam-a-Seam for å kunne fortsette. Utfordrende, men moro!

Monday, 27 August 2007

Flesh toned fabrics

When I started to collect fabrics for Mina's portrait, I found that quite difficult. Too few fabrics to choose among. I have never dyed flesh toned fabrics before, so some experimenting was necessary. I have recepies for some nice, dark burgundy and dyed a gradiation of two of them. One got lovely, the other was too violet. But a week ago I recieved some camel colored dye from a very nice american woman. This camel dye maked lovely tones for a tanned skin, but Mina's is more pink. So to have even moore fabrics to choose among, I made a gradiation with a mixture of the pink and the camel. The result was a lovely brownish pink!

Når jeg besynte å samle stoff til portrettet av Mina så fant jeg ut at det var ganske vanskelig.Det var altfor få stoffer å velge blandt. Jeg har aldri farget hudfarget stoff før, så det trengs nok en del eksperimentering. Jeg har oppskrift på noen fine, mørke burgunder og farget en gradering av to av disse fargene. En ble fin, den andre ble alt for lilla. For en uke siden fikk jeg tilsendt litt fargepulver i farge camel av en veldig hyggelig amerikansk dame. Camel farvet noen vldig fine toner for en solbrun hud, men Mina's er mye mer rosa. Så for å ha enda flere farger å velge blandt, så laget jeg en kombinasjon av rosa og camel. Resultatet ble en nydelig brunlig rosa!

Sunday, 19 August 2007

Realistic Portraits in FabricThe class has started with about 30 ladies and I'm working on the first lesson. I want to make a quilt of one of my granddaughters, Mina, 2 years old (or at least give it a try!).
The pattern is made and I've used an overhead projector to enlargen it and then traced it on paper. The quilt (without the framing) will be approxemately 9,5" x 11" (24 x 28 cm).
The next step will be to trace it on muslin, but I'm waiting for the teacher's 'judgment' before I do so. Thought this step would be a piece of cake, but it was much more difficult than I expected. But quite pleased with the outcome.
Kurset har startet med omtrent 30 damer og jeg jobber med den første leksjonen. Jeg har lyst til å lage en quilt av en av mine barnebarn, Mina som er 2 år (jeg vil i alle fall gjøre et forsøk!).
Mønsteret er laget og og jeg har brukt en overheadprojektor til å forstørre det og så overført det til papir. Quilten (uten innramming) vil bli omtrent 24 x 28 cm.
Det neste steget vil være å overføre det til lerret, men jeg vente på lærerens bedømmelse før jeg gjør det. Selv om dette trinnet skulle være det enkleste, så var det mye vanskeligere enn jeg hadde ventet. Men ganske fornøyd med resultatet.

Friday, 17 August 2007

Welcome to my blog!

My intention with this blog is to document my way from the start and to the finished artquilt. Since I'm going to start my 10th class at Quilt University tomorrow, I found it a good time to start. My next class is Realistic Portraits in Fabric and the instructor is Marilyn Belford. I have collected all the stuff I'm going to need and are just waiting for the publishing of the first lesson.
I love the online classes. Even if you have to be quite organized, the online classes give you the oppotunity to work in your own pace and use as much or as little time as you want.

Hensikten med denne bloggen min er å dokumentere veien fra jeg starter og fram til den ferdige artquilten. Siden jeg nå starter på mitt 10. kurs på Quilt University i morge, synes jeg det var et godt tidspunkt å starte på. Det neste kurset heter Realistic Portraits in Fabric og læreren er Marilyn Belford. Jeg har samlet sammen de materialene jeg trenger og venter bare på at den første leksjonen blir publisert. Jeg er veldig glad i online kurs. Selv om du må være ganske organisert så gir onlinekursene deg mulighet til å arbeide i ditt eget tempo og bruke så mye eller lite tid på det som du ønsker.