Saturday, 26 April 2008

Swan Lake finished!

Swan Lake


50" x 37 1/4"


127 x 94'5 cm


Finally the Swan Lake is finishe and I've got a pretty good picture of it. Good to be done, but also a bit of emptiness when a big projec has come to the end. Now I only hope it will be accepted in the juried part of Festival of Quilts in Birmingham, England. It would be a great victory! If not, it will be shown in the Portrait Quilt part.
I've tried not to overdo either the threadpainting nor the quilting on this quilt.


Så er endelig Swan Lake ferdig og jeg har fått tatt et ganske godt bilde av den. Deilig å være ferdig, men også en del tomhet når en er ferdig med et stort prosjekt. Nå håper jeg bare at den blir akseptert i den jurybedømte delen på Festival og Quilts i Birmingham, England. Det ville være en stor seier! Hvis ikke stilles den i avdelingen for portrettquilt.
Jeg har prøvd å ikke overdrive hverken trådmaling eller quilting på denne.


Detail 1

Here is a detail of their heads. I've used some of the decorative stiches on my machine, which is a Janome Jubilee 85. On her hood I used two different stiches together with freehand feather stiches. On the drapery in the background there is also two different decorative stiches.

Her er et detaljebilde av hodene deres. Jeg har brukt noen av dekorasjonssømmene på maskinen min, som er en Janome Jubilee 85. På hetten hennes har jeg brukt to forskjellige sømmer sammen med frihånds fjærsøm. På draperiet i bakgrunnen er det også to forskjellige dekorsømmer.Detalj 2

Here is a bit larger picture. On his garment and her dress I've used some metallic threds to creat effects.

Her er et større bilde. På hans antrekk og hennes kjole har jeg brukt en del metallic tråd for å lage effekter.


Detalj 3


Here is a detail picture of their feet.

Her et et detaljbilde av føttene deres.


Backing

Finally a picture of the backing. This is NOT good! The color is not right. The fabric is a very dark bluegreen and the label is alsp blegreen, not turqoise! But had no time to get it better just now.

Til slutt et bilde av baksiden. IKKE et godt bilde. Stoffet er veldig mørkt blågrønn og merkelappen er også blågrønn, ikke turkis! Men jeg hadde ikke tid til å få det bedre akkurat nå.

Monday, 14 April 2008

Swan Lake prepared for quiltingHere is the backing taped down whith the front side down. It's wider than the top all the way round.

Her er bakstykket tapet fast med retten ned. Det er bredere enn toppen rundt hele.

I use two layers of flannel as batting since you don't want to much loft in a portrait quilt. It's taped down on the top of the backing and is also a bit wider than the top.

Jeg bruker to lag med flanell som mellomlegg siden en ikke ønsker noe som fyller for mye i en portrettquilt. Den er tapet fast på toppen av bakstykket og er også en del bredere enn toppen.Here's the top in place and taped down

Her er toppen på plass og tapet fast.


Here's all the layers basted together both diagonally and horizontaly. It took 6 hours to tape it down and baste it. I know know exactly what Marilyn Belford says in her book:' Remove all the tape with whichever fingers are not sore.' Only my little fingers are not sore... And tomorrow it's time to begin quilting. I think I know how to quilt it, but changes in my mind may come in the process.

Her er alle lagene tråklet sammen både diagonalt og vannrett. Det tok 6 timer å tape og tråkle. Jeg vet akkurat hva Marilyn Belford sier i boka si: 'Fjern tapen med de fingrene som ikke er såre'. Bare lillefingrene som ikke er såre akkurat nå... Og i morgen er det tid for å begynne å quilte. Jeg tror jeg vet hvordan jeg skal quilte den, men jeg kan forandre mening underveis.

Backing for the Swan Lake


Last week I dyed the backing for the Swan Lake. I was quite sure I remembered the recepie, but so not. And I couldn't find the note from the background dyeing (I'll have to buy a notebook tomorrow). The first attempt got too green and I overdyed with a more blugreen color, but still to much green compared to the front. So I overdyed with pure blue and got a nice bluegreen that looks good with the front fabric. I was a bit afraid that my stamping was going to disappear since I stamped on the first dyeing, but it looks even better now with a darker color of the fabric.
The stamp is cut of a Speedy-Carve block from Speedball. It was like cutting in butter and I can recommend this one if you want to make your own stamp. I made the pattern from a picture of the ballerina's shoe and diminished it on my printer. I used the same Procion MX dye as I use for the regular dyeing, only mixed it with a printingpaste made of Sodium Alginate and water. I used a small brush to apply the dye on the stamp and I'm quite pleased with the result.

Forrige uke farget jeg bakstykket til Swan Lake. Jeg var sikker på at jeg husket oppskriften, men det gjorde jeg visst ikke. Og jeg kunne ikke finne notatet mitt der og da (jeg må kjøpe meg en notatbok i morgen). Det første forsøket ble for grønt og jeg overfarget det med en mer blågrønn farge, men fortsatt var det for grønt i forhold til framstykket. Så jeg farget over med en ren blå farge og fikk en flott blågrønn. Jeg var redd for at trykket på stoffet ville forsvinne siden jeg trykte etter den første fargingen, men det så faktisk bedre ut med en mørkere stoffarge.
Stempelet er skjært ut av en Speedy-Carve blokk fra Speedball. Det var som å skjære i smør og jeg kan anbefale denne på det varmeste dersom du har lyst til å lage dine egne stempler. Mønsteret lagde jeg fra ballerinaen's sko som jeg forminsket på printeren. Jeg brukte det samme Procion MX fargepulveret som jeg bruker til vanlig farging, bare blandet det med en fargepasta laget av Sodium Alginate og vann. Jeg brukte en liten pensel til å påføre fargen på stempelet og jeg ble ganske fornøyd med resultatet.

Monday, 7 April 2008

Before and after threadpainting

Before threadpaintingAfter threadpainting

Things take taime on this piece, but here is a before and after picture of their faces. The threadpainting is in good progress. I don't want to overdo this, so there's a lot back and forth before I deside where to sew. The only part that is heavily threadpainted is her hood. It was necessary to create the feeling of fethers and the patteren on the fabric.

The fabric for the backside is in the dye-bath curing just now. I'll try to print on the fabric with MX dye (the same type of dye I use for the fabric) in a darker color. I'll just have to see if I can cut the stamp tonight or tomorrow. I've never done this before, so I don't know how it turnes out. I've dyed some extra fabric to experiment on first.

Ting tar tid med dette bildet, men her er et før og etter bilde av ansiktene deres. Trådmalingen går greit framover. Jeg ønsker ikke for mye trådmaling så det blir mye fram og tilbake før jeg bestemmer meg for hvor jeg vil sy. Den eneste delen som er kraftig trådmalt er hetta hennes. Det var nødvendig for å få fram følelsen av fjær og mønsteret i stoffet.

Stoffet til baksiden er i fargebadet og trkker akkurat nå. Jeg skal forsøke å trykke på stoffet med MX stoffarge (det samme som jeg bruker til å farge stoffet) i en mørkere farge. Jeg får se om jeg kan skjære ut stempelet i kveld eller i morgen. Jeg har aldri gjort dette før, så vi får se hvordan det går. Jeg har farget litt ekstra stoff til å eksperimentere på først.