Sunday, 21 November 2010

Wool Dyeing

For a long time I have wanted to try to dye wool yarn and finally I have given it a try.

Jeg har lenge hatt lyst til å prøve å farge ullgarn og nå har jeg endelig gjort det.


Here is the yarn and the dyes. I have used alpacca yarn for knitting before, and it makes a wonderful result. It's warm and nice, strog and not at least it stays nice. I have used Jaqquard acid dyes. This is not because of the type of dye, but the way it is used. It's used vinegar instead of Soda Ash which is used together with the Procion MX dyes.
Her er garnet og fargene. Alt garnet er i 100 % alpakka. Jeg har strikket i alpakka før og det blir helt nydelig. Varmt og godt, sterkt og ikke minst så nupper det ikke. Fargene jeg har brukt er Jaquard Acid dyes (syrefarger). Det henspeiler på måten det farges på og ikke selve fargene. Her brukes det eddik som tilsetning i stedet for Soda Ash som brukes sammen med Procion MX fargene.


Unfortunately all the yarn was in balls, so I had to get my yarn reel down from the attic. I made six long skein of 150 grams of the plain yarn. Of the effect yarn I made six much shorter skeins of 50 grams each.

Alt garnet var dessverre i nøster, så da måtte garnvinda fram fra loftet. Av det slette garnet laget jeg 6 lange bunter på 150 gr og en på 50 gr. Effektgarnet ble laget i mye kortere bunter på 50 gr.

Here is the yarn ready soaked in water and vinegar, wringed out and placed for the dyeing.

Her er garnet ferdig bløtlagt i eddikvann, vridd opp og lagt klart til farging.

This is how it looks when the dye is aplied.

Slik ser garnet ut etter at fargen er påført.

Then it's wrapped in plastic and put in something that goes in the microwave. In it went. Three minutes at full power and two minutes rest. This was done three times. The result was fantastic. As opposede to dyeing cotton fabric - which need a lot of rinsing to get rid of the excess color - the yarn took up all the dye and only needed a light wash and rinse to get rid of the smell og vinegar.

Så blir det pakket inn i plast og lagt i en plastskål. Da er det klart for en tur i mikrobølgeovnen. Tre minutter på fullt og to minutter hvile. dette gjentok jeg tre ganger. Resultatet ble fantastisk. I motsetning til farging av bomullstoff - som krever mye skylling for å få ut overskuddsfarge - så tok garnet opp all farge og trengte egentlig bare en lett vask og skyll for å få vekk eddiklukta.

Here is 1250 grams of yarnd drying. A lot of wonderful colors, but now when I have started to knit from it, I find that I could need more of the darker yarn...

Her henger 1250 gr garn til tørk. Masse herlige farger, men nå som jeg har begynt å strikke av det, ser jeg at jeg godt kunne hatt mer av det mørke garnet....

Here are the skeins ready. Fantastic colors. This I have to do more of :-)

Her er buntene klare. Fantastiske farger. Dette frister til gjentagelse :-)

Photobucket


Friday, 5 November 2010

Some progress


Here is the update I promised. Two of the faces are in place. Since there are seven turbans and faces / parts of faces, I have decided to make them all first. I think they will be a good foundation for threadpainting and quilting. I feel I have enough experience now to say so. It's amazing what some thread details and quilting can do with the picture. I'm already looking foreward to that process. At least I know that the folds in the turbans will suit very well for free motion quilting.

Her kommer oppdateringen jeg lovet. To av ansiktene er på plass. Siden det er ialt 7 ansikter / deler av ansikter og 7 turbaner på bildet, så har jeg denne gangen valgt å lage alle disse først. Jeg tror de blir et godt grunnlag for "trådmaling". Jeg begynner å få såpass erfaring at jeg tør påstå det. Det er utrolig hva tråddetaljer samt quilting kan gjøre. Jeg har alt begynt å glede meg til den prosessen. Jeg vet i alle fall at foldene i turbanene egner seg veldig godt til frihåndsquilting.
Photobucket

Monday, 1 November 2010

Prepared for winter

There will soon be an update on my latest work, but in the meantime I want to share some pictures with you. It's from our trip up a Norwegian valley called 'Setesdal' this summer. I was looking out for some old, traditional buildings and found this little country museum.

Det kommer snart en oppdatering på det siste bildet mitt, men i mellomtiden tenkte jeg at jeg kunne dele noen fantastiske bilder med dere. De er fra en kjøretur gjennom Setesdalen i sommer. Jeg var på utkikk etter noen gamle bygninger og fant dette lille bygdemuseet.


It was far up and a very steep rise, so imagin my surprise when I saw this (on the picture below)

Det  var langt og bratt opp, men gjett om jeg ble overrasket da jeg så  dette (på bildet under)


Knitted 'trunk warmers' ! 

Strikka "stammevarmere"!


Not only one one tree trunk, but on many!

Ikke bare på ett tre, men på mange!


I think this is the most original I've ever seen. At the same time it was so in the right place - traditional Setesdal knitting pattern in the middle of a forest in Setesdal :-)

Dette tror jeg er noe av det mest orginale jeg har sett. Samtidig så var det jo på sin rette plass - tradisjonelt setesdalsmønster i en skog midt i Setesdal :-)

Photobucket