Thursday, 30 December 2010

A year of Challenge


I think this will be a year of challenges :-) I have just signed up for a fun class. The meaning is to draw just for fun and have a lot of FUN! I need to loosen up, so I think it's just the right class for me. If you want to know more about it, take a look here : http://carlasonheim.wordpress.com/ Click on the Silly the Third picture on Carla's blog.

Jeg tror dette vil bli utfordringenes år for meg :-) Jeg har akkurat meldt meg på et morsomt kurs. Meningen er å tegne for moro skyld og ha det MORSOMT! Jeg trenger å løse opp litt, så jeg tror dette er akkurat det rette kurset for meg. Dersom du ønsker å vite mer om kurset, så ta en titt her: http://carlasonheim.wordpress.com/  Trykk på Silly the Third bildet på Carla's blogg.
Here are all the fabric I dyed right before Christmas for the men's clothing. I think they came out pretty well.

Her er alle stoffene jeg farget rett før jul for mennenes klær. Jeg tror alle ble ganske bra.

Then I cannot resist the temptation of posting some pictures of my seven grandchildren. The pictures below are the Christmas cards we got this year :-)

Og så kan jeg ikke motstå fristelsen til å poste noen bilder av de 7 barnebarna mine. Bildene under er julekortene vi fikk fra de i år :-)


Here are Helle (1), Mina (5 1/2) and Henrik (1)


Here are Viktor (4) and Andreas (7)


And finally Amelie (3 1/2), Sanna (1 1/2) and my daughter Jeanette.
Photobucket

Wednesday, 22 December 2010

Tuesday, 21 December 2010

Heads finished


Faces and turbans are finally finished! It's so fun to se how they become visible for each piece. Wen I work for quite a time with each of them, I get in a weird way familiar with them. Almost like we were in family :-)

Ansikter og turbaner er endelig ferdig! Det er kjempemoro å se de vokse frem for hver bit. Når jeg jobber såpass lenge med hver person, så blir jeg på et merkelig vis "kjent" med de. Nesten som om vi er i familie ;.)


Next step is the clothing. I will also here need a lot of different colors for light and shadows. Here is almost 7 meters curing in zipper bags. I usually dye in containers, but thought I should give the bags a try. I'm not sure that I like the bags, but will see when they're finished.

Neste trinn er klærne. Også her vil jeg trenge mange nyanser for lys og skygge. Her er nesten 7 meter stoff i fargebad. 8 store (1/2- metere) og 14 små (fat quarters) poser. Jeg farger vanligvis i bokser, men tenkte at jeg skulle prøve plastposer med glidelås for å se hvordan det blir. Jeg vet ikke helt om jeg liker poser, men jeg får se når de er ferdig.


Photobucket

Monday, 6 December 2010

Two more faces


Two more faces are 'finished'. I have to ask you to remember that the fabric for the hair and beard is only a fundament for the threadpainting. It will change A LOT :-)

To ansikter til er "ferdige". Jeg må bare be dere huske på at stoffet til hår og skjegg bare er et grunnlag for "trådmaling". Det vil endre seg MASSE :-)


This is how the group of men looks like now. I'm now working on the group of the three men to the right. They are coming along quite well. I hope to finish them before Christmas, but the Holidays are coming fast now and a lot left to be done.

Slik ser gruppa av menn ut nå. Jeg er godt i gang med gruppa på tre menn til høyre. Jeg håper jeg kan fullføre de før jul, men jula kommer litt for fort (som vanlig) og jeg har fortsatt mye igjen å gjøre. Så vi får se.


Photobucket

Wednesday, 1 December 2010

It's beautiful!


Look what I picked up at the post office today :-) I have waited a long time for this suitcase. The distributor in the US was out of stock of Aurifil suitcases and after the shop got it, it took 15 days to ship it to Norway. It usually takes app 10 days, so imagine my impatience.
I bought it at I Have a Notion, which is run by a wonderful lady, Kelly Jackson. She has been so helpful on the way by calling the distributor several times and then informing me. I highly recommend her shop!

Se hva jeg hentet på posthuset i dag :-) Jeg har ventet så lenge på denne kofferten. Distributøren i USA var utsolgt og når endelig butikken fikk den, så tok det 15 dager å sende den til Norge. Det tar vanligvis ikke mer enn 10 dager, så gjett om jeg var utålmodig.
Jeg kjøpte den fra en nettbutikk som heter I Have a Notion. Butikken blir drevet av en meget hyggelig og hjelpsom dame som heter Kelly Jackson. Hun har vært utrolig hjelpsom og ringt distributøren flere ganger og så informert meg. Jeg kan på det varmeste anbefale denne butikken!


And this is how it looks when you open it. 216 wonderful spools of Aurifil Mako 50 wt. My absolute favorite thread both for piecing and zigzag'ing around the pieces in my pictures. Now I always have the color I need (I think). What a luxury!

Og dette er synet når du åpner den. 216 vidunderlige spoler med Aurifil Mako 50 wt. Min absolutte favorittråd både til sammensying og siksak rundt bitene på bildene mine. Nå har jeg alltid fargen jeg trenger (tror jeg). Hvilken luksus!
Photobucket

Sunday, 21 November 2010

Wool Dyeing

For a long time I have wanted to try to dye wool yarn and finally I have given it a try.

Jeg har lenge hatt lyst til å prøve å farge ullgarn og nå har jeg endelig gjort det.


Here is the yarn and the dyes. I have used alpacca yarn for knitting before, and it makes a wonderful result. It's warm and nice, strog and not at least it stays nice. I have used Jaqquard acid dyes. This is not because of the type of dye, but the way it is used. It's used vinegar instead of Soda Ash which is used together with the Procion MX dyes.
Her er garnet og fargene. Alt garnet er i 100 % alpakka. Jeg har strikket i alpakka før og det blir helt nydelig. Varmt og godt, sterkt og ikke minst så nupper det ikke. Fargene jeg har brukt er Jaquard Acid dyes (syrefarger). Det henspeiler på måten det farges på og ikke selve fargene. Her brukes det eddik som tilsetning i stedet for Soda Ash som brukes sammen med Procion MX fargene.


Unfortunately all the yarn was in balls, so I had to get my yarn reel down from the attic. I made six long skein of 150 grams of the plain yarn. Of the effect yarn I made six much shorter skeins of 50 grams each.

Alt garnet var dessverre i nøster, så da måtte garnvinda fram fra loftet. Av det slette garnet laget jeg 6 lange bunter på 150 gr og en på 50 gr. Effektgarnet ble laget i mye kortere bunter på 50 gr.

Here is the yarn ready soaked in water and vinegar, wringed out and placed for the dyeing.

Her er garnet ferdig bløtlagt i eddikvann, vridd opp og lagt klart til farging.

This is how it looks when the dye is aplied.

Slik ser garnet ut etter at fargen er påført.

Then it's wrapped in plastic and put in something that goes in the microwave. In it went. Three minutes at full power and two minutes rest. This was done three times. The result was fantastic. As opposede to dyeing cotton fabric - which need a lot of rinsing to get rid of the excess color - the yarn took up all the dye and only needed a light wash and rinse to get rid of the smell og vinegar.

Så blir det pakket inn i plast og lagt i en plastskål. Da er det klart for en tur i mikrobølgeovnen. Tre minutter på fullt og to minutter hvile. dette gjentok jeg tre ganger. Resultatet ble fantastisk. I motsetning til farging av bomullstoff - som krever mye skylling for å få ut overskuddsfarge - så tok garnet opp all farge og trengte egentlig bare en lett vask og skyll for å få vekk eddiklukta.

Here is 1250 grams of yarnd drying. A lot of wonderful colors, but now when I have started to knit from it, I find that I could need more of the darker yarn...

Her henger 1250 gr garn til tørk. Masse herlige farger, men nå som jeg har begynt å strikke av det, ser jeg at jeg godt kunne hatt mer av det mørke garnet....

Here are the skeins ready. Fantastic colors. This I have to do more of :-)

Her er buntene klare. Fantastiske farger. Dette frister til gjentagelse :-)

Photobucket


Friday, 5 November 2010

Some progress


Here is the update I promised. Two of the faces are in place. Since there are seven turbans and faces / parts of faces, I have decided to make them all first. I think they will be a good foundation for threadpainting and quilting. I feel I have enough experience now to say so. It's amazing what some thread details and quilting can do with the picture. I'm already looking foreward to that process. At least I know that the folds in the turbans will suit very well for free motion quilting.

Her kommer oppdateringen jeg lovet. To av ansiktene er på plass. Siden det er ialt 7 ansikter / deler av ansikter og 7 turbaner på bildet, så har jeg denne gangen valgt å lage alle disse først. Jeg tror de blir et godt grunnlag for "trådmaling". Jeg begynner å få såpass erfaring at jeg tør påstå det. Det er utrolig hva tråddetaljer samt quilting kan gjøre. Jeg har alt begynt å glede meg til den prosessen. Jeg vet i alle fall at foldene i turbanene egner seg veldig godt til frihåndsquilting.
Photobucket

Monday, 1 November 2010

Prepared for winter

There will soon be an update on my latest work, but in the meantime I want to share some pictures with you. It's from our trip up a Norwegian valley called 'Setesdal' this summer. I was looking out for some old, traditional buildings and found this little country museum.

Det kommer snart en oppdatering på det siste bildet mitt, men i mellomtiden tenkte jeg at jeg kunne dele noen fantastiske bilder med dere. De er fra en kjøretur gjennom Setesdalen i sommer. Jeg var på utkikk etter noen gamle bygninger og fant dette lille bygdemuseet.


It was far up and a very steep rise, so imagin my surprise when I saw this (on the picture below)

Det  var langt og bratt opp, men gjett om jeg ble overrasket da jeg så  dette (på bildet under)


Knitted 'trunk warmers' ! 

Strikka "stammevarmere"!


Not only one one tree trunk, but on many!

Ikke bare på ett tre, men på mange!


I think this is the most original I've ever seen. At the same time it was so in the right place - traditional Setesdal knitting pattern in the middle of a forest in Setesdal :-)

Dette tror jeg er noe av det mest orginale jeg har sett. Samtidig så var det jo på sin rette plass - tradisjonelt setesdalsmønster i en skog midt i Setesdal :-)

Photobucket

Thursday, 21 October 2010

My first bag!I have had Jinny Beyer's bag pattern for over a year without doing anything with it. I've also been a member of a Jinny Beyer fabric club, so i had mere than enough fabric I could use. Last Saturday we had a sewing day in our quilting guild and if I ever was going to sew a bag, it had to be now. And so it was. I have to thank all the ladies for a wonderful day. A lot of talking and a lot of sewing. I managed to get almost all the fabric for the center panel in place. Since it started so well, I spent all the Sunday sewing, too. The bag was finished and I'm very pleased with it. The bag measures app. 20" x 20", so more than enough place for all the things I need on our guild evenings.

I also want to than Varna Quiltelag in Moss for a very nice evening on Monday. I was visiting them and telling about my quilts. Thank you for a very nice evening!

Jeg har hatt veskemønsteret til Jinny Beyer liggende i over et år uten å få gjort noe med det. Jeg har også vært med i en Jinny Beyer stoffklubb, så jeg hadde nok stoffer å velge mellom. Sist lørdag hadde vi sydag i Sarpsborg quiltelag og skulle jeg noen gang få sydd denne veska, måtte det bli nå. Som sagt, så gjort. først må jeg få takke alle damene for en kjempehyggelig dag. Masse skravling samtidig som vi fikk gjort masse.
Jeg fikk sydd på nesten alt stoffet og når jeg var så godt igang, så ble jeg sittende og sy hele søndagen også. Veska ble ferdig og jeg ble kjempefornøyd :-). Den måler ca 50 x 50 cm, så den er stor og god til alt som skal med til kveldene i quiltelaget.

Jeg vil også få sende en liten hilsen til all damene i Varna quiltelag i Moss. Jeg var på besøk der mandag kveld og fortalte om bildene mine. Takk for en hyggelig kveld!

Photobucket

Wednesday, 13 October 2010

Start of a new portrait quilt


My next portrait quilt has the working title 'Men in Saffron Turbans'. the most eye catching for me in this quilt is the saffron turbans. It's therefor important to me to have enough tones to work with. That's probably why I'm so fond of dyeing my own fabrics. Nine tones should be enough. The color to the right is all wrong in the picture, it's acrually a warm brown.

Min neste portretquilt har arbeidstittelen "Menn i safranfargede turbaner". Det mest framtredende i bildet er for meg nettopp de safranfargede turbanene. Derfor er det viktig å få nok fargetoner å velge mellom. Det er nok derfor jeg også er så glad i å farge mine egne stoffer. 9 toner skulle holde. Den til høyre er dessverre feil i fargen på bildet, den er varm brun i virkeligheten.


This is what my design wall looks when I'm starting. The unbleached whole piece of cotton is the foundation for the applique. I like to divide the pattern in sections, because it's too big to work with in one piece. I have added a background, but that will most likely be replaced with something else. At least a lighter fabric. I might also choose to piece the background.

Slik ser designveggen min ut når jeg begynner. Jeg bruker ubleket bomullstoff som fundament for applikeringen. Jeg liker også å dele opp mønsteret i seksjoner fordi det er alt for stort til å jobbe med helt. Jeg har satt påå en bakrunn, men den vil mest sannsynlig bli byttet ut med noe annet. I det minste et lysere stoff. Det er også mulig at jeg kommer til å sy sammen en bakgrunn.


I have also played with some dyeing lately. The large ones are half yard multicolored pieces. The small ones are fat eights. And in front a gradiation because I made too much red and blue dye.

Jeg har også lekt meg med å farge i det siste. De store er 1/2 yard og mangefarget. De små er 'fat eights'. Og foran er det en lilla gradering fordi jeg hadde blandet alt for mye rød og blå farge. Alle er til salgs og vil om kort tid komme inn på nettsiden min. 
Photobucket

Wednesday, 22 September 2010

New Season

The garden season is over and it's finaly time to go down in my studio again. The pattern of a new large portrait quilt is on my designwall. I just need to dye som fabric before i start it. I'm also planning to dye more fabrics for sale and they will appear in my website when they are finished. I will eventually make a real webshop, but for now you'll have to send me an e-mail if you want to buy any of my fabrics. There will be multicolored fabrics, gradiations from light to dark in one color and gradiations from one color to another. I will also dye fabrics where the customer choose the colors.

Havesesongen er over og det er endelig tid for å krype ned i arbeidsrommet igjen. Mønsteret til et nytt stort bilde er på plass på designtavla. Jeg trenger bare å farve noen stoffer for å komme skikkelig i gang. Jeg planlegger også å farge flere stoffer for salg. de vil bli lagt inn på nettsiden min etterhvert som de er ferdig. Jeg vil etterhvert opprette en skikkelig nettbutikk, men foreløpig må dere sende meg en e-post dersom dere er interessert i å kjøpe noen av stoffene. Det vil komme mangefargede unike stoffer, graderinger fra lyst til mørkt i en farge samt graderinger fra en farge til en annen. Jeg kan også farge stoffer etter deres eget fargevalg.


I did some test dyeing on two fabrics. The one marked ROC-LON has Permanent Press. The other is a PFD (Prepared for Dyeing) fabric. The Roc-Lon has a very nice prise, so I wanted to compare it with the PDF on how it took the dye. You can clearly see the difference. They have been dyed with the same amount of dye, water, chemicals and time. It's obvious why we shall keep far away from anything with Permanent Press when we choose our fabric for dyeing.

Jeg har testet ut to forskjellige stoff med tanke på hvor godt de tar imot farge. Den som er merket ROC-LON er behandlet med Permanent Press. Den andre er et PDF (klart til farging) stoff. Roc-Lon stoffet har en meget hyggelig pris, så jeg ønsket å sammenligne det med PDF stoffet. Du ser tydelig forskjellen. De er farget med samme mengde fargepulver, vann og tid. Det er tydelig hvorfor en skal holde seg langt unna stoffer som er behandlet med Permanent Press når vi velger stoff til farging.

Photobucket

Thursday, 26 August 2010

Yippiiii!

I'm doing the happy dance here! 'Aweleye' came back from the Festival of Quilts in Birmingham today. Inside the package there was the sign above with 'High commended'. This is almost as good as winning one of the three prices in the Artquilt group. The critiques were also overwhelming. 17 out of 18 points were marked as excellent. The judges says:
Excellent figure and interesting quilting pattern that enhance the design.
Arresting piece - very cleverly constructed.

It so satisfying since I used a lot of time to decide how to quilt it to fit the motif and the theme. And Tango is on it's way to Des Moines. What more can a quilting heart want :-)

Jeg hopper og danser her! "Aweleye" kom tilbake fra The Festivals of Quilts i Birmingham idag. Inni pakka lå et skilt med " Highly commended". Dette er jo nesten like flott som å vinne en av de tre premiene i klassen Artquilt. Kritikkene på bildet var også overveldende med 17 av 18 punkter krysset av som excellent. Dommerene sier:
Excellent figure and interesting quilting patterns that enhance the design.
Arresting piece - very cleverly constructed.

Det var kjempemoro siden jeg brukte lang tid på å bestemme quiltemønstrene for å få de til å passe motivet og temaet. Og Tango er på vei til Des Moines. Kan et quiltehjerte ha det bedre :-)


Photobucket

Monday, 9 August 2010

DesMoines !!!!
when I came home from a holiday today, there was a very nice letter in my mailbox. They wrote: Congratulations! The jury has accepted your entry, Tango, for further consideration in the AQS Quilt Show & Contest in Des Moines, Iowa, October 6-9, 2010. 
They have accepted a total of 190 quilts from 40 states and 6 other countries, so I'm excited. I'm in the semifinal as they say. I'm doing the happy dance here now :-)

Da jeg kom hjem fra en liten ferietur i dag, fant jeg et hyggelig brev i postkassa. Der sto det: Gratulerer! Jutyen har akseptert din deltagelse av Tango til videre bedømming i AQS Quilt Show and Contest i Des Moines, Iowa 6.-9. oktober 2010. De har akseptert tilsammen190 quilter fra 40 stater i USA og 6 andre land, så jeg er overlykkelig. Jeg er i semifinalen som de sa, og danser gledesdanser her nå :-)
Photobucket

Sunday, 1 August 2010

From my Garden

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Digital slideshow personalized with Smilebox

Enjoy some pictures from my garden :-)

Nyt noen bilder fra hagen min :-)

Photobucket