Thursday, 27 January 2011

Sunshine quiltIn 2004 - before I even thought about starting quilting - I bought this magazine, Quilting Magic, because I fell in love with the quilt on the front page. Ever since I have wanted to make this wall hanging. Now was the time. I had run out of Steam-a- Seam and needed something to do. So I started to cut all the pieces. Today the roll of 25 yards of 18" wide Seam-a-Steam 2 lite arrived in the post from Hancocks of Paducah by the way, so I'll soon be back on my picture. But hopefully I'll manage to sew a block or more in between.

I 2004 - før jeg i det hele taatt hadde tenkt å begynne å quilte - kjøpte jeg dette bladet, Quilting Magic, fordi jeg ble helt betatt av bildet på forsiden. Helt siden den gang har jeg hatt lyst til å lage dette veggteppet. Og nå var tiden kommet. Jeg hadde råket opp for Seam-a-steam og måtte ha noe annet å gjøre. Så da begynte jeg på dette. Forresten så kom 25 yard med 12" bred Seam-a-Stem 2 lite i posten i dag, så jeg er snart tilbake til bildet mitt. Forhåpentligvis finner jeg tid til å sy en blokk eller flere innimellom.


Here are all the pieces cut and organized with a number for each block. I'm not a piecer at all, so I have to have it well organized to keep up with all the pieces and colors. The only fabric that's missing here are those for the black and white inner border. I have ordered four different black and whites and the backing fabric from equilter, but it takes a couple of weeks before it arrives. That's the only fabric I had to buy. All the others are from my stash. Some commersial and some of my own hand dyes.

Her er alle bitene skjært ut og pent organisert. Jeg er absolutt ingen piecer, så jeg er nødt til å være rimelig organisert for å holde orden på alle farger og blokker. De eneste stoffene som mangler her, er de svarte og hvite i den innerste borden. Jeg har bestilt 4 forskjellige svarte/hvite samt bakstykkestoff hos equilter. Men det tar nok bortimot to uker før jeg har de her. Dette er de eneste stoffene jeg måtte kjøpe. Alt annet er fra eget lager. Noen kjøpt og noen er mine egne håndfargede stoffer. 


And here are the first row. I struggled a lot on the first couple of blocks. The triangles are paper pieced and I think I did all the mistakes it's possible to do - and some more... The seam ripper was good to have by hand. At one point I wanted to throw both the machine and the fabric out the window. But I'm quite stubborn and when I got the grip of it, it was so fun to do :-)

Og her er første rad. Jeg slet forferdelig med de første blokkene. Jeg tror jeg gjorde alle de feil som er mulig - og noen til... Sprettekniven var god å ha da. På et tidspunkt var det rett før både symaskin og stoffer flagret ut av vinduet. Heldigvis er jeg ganske så sta av meg, og nær jeg fikk taket på det, var det veldig moro å sy disse :-) 
Kanskje noen av dere som er innom her dukker opp på Østerled på Kalnes på lørdag??Photobucket

Wednesday, 12 January 2011

Turbans progress


I have had a couple of good working weeks after new year, so here is an update. The fabric I dyed are working well. The colors often seem both too dark and too strong when I start to put on the pieces, but experience has taught me that it's necessary with strong contrasts to make it work. They often need to be stronger and darker than the original picture.

Jeg har hatt et par gode arbeidsuker nå etter nyttår, så her kommer en oppdatering. Stoffene jeg farga fungerer bra. Fargene ser ofte både for mørke og for sterke ut når jeg starter å sette dem på, men erfaringen har lært meg at det trengs store kontraster (større enn på det orginale fotografiet) for å fungere godt.


Here are a detail picture. If you click on the image you get an even larger one. I can see that a little pice has fallen off one of the fingers to the left. He has got thin fingers, but this was way too thin :-) I will put it back on again.

Her er et detaljbilde. Hvis du trykker på det får du opp et enda større bilde. Jeg ser at det har falt av en liten bit under en av fingrene til venstre. Han har riktignok tynne fingre, men det får være grenser :-) Den skal på igjen.
Photobucket

Sunday, 9 January 2011

Scetchbook Challenge 1


As you see to the right on this page, I have signed up for "The Sketchbook Challenge". I have done this because I want to start some drawing again. I have also planed to use this year to draw faces and people. Maybe there will be an idea for a "different" kind of quilt.
We are given a new theme each month and the theme for January is "Highly Prized". Some of the most highly prized in my life is of course my grandchildren. I plan to draw them all seven. I draw from pictures. I start with the oldest one, this is Andreas, seven years old.

Som dere ser av merket til høyre på siden, så har jeg meldt meg på "The Sketchbook Challenge". Dette har jeg gjort for å komme igang med å tegne litt igjen. Jeg har også tenkt å bruke året på å tegne ansikter og personer. Kanskje det kan komme en ide til en "annerledes" quilt.
Vi får et nytt tema hver måned og utfordringen for januar er "Highly Prized". Noe av det som er mest verdifullt i mitt liv er selvfølgelig barnebarna mine. Derfor har jeg tenkt å tegne dem alle sju. Jeg tegner etter fotografier. Jeg starter med den eldste og dette er Andreas, 7 år.
Photobucket